Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

ALIA Security benadrukt dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op ALIA Security, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel.
 • “Jij”, “Jouw”, “Je”, “Jou” heeft betrekking op een bezoeker van de website.
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die jou als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.aliasecurity.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze privacy disclaimer.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou?

 • Informatie die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die je invult of op een andere manier aan ons verstrekt. Je kan dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende actie:
  • Via de website
   • Wanneer je jezelf wenst in te schrijven voor een ALIA Security-event of je werkgever doet dat voor jou, dan vragen wij jouw naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, statuut, rijksregisternummer (enkel als je een account wil aanmaken), e-mailadres en telefoonnummer in te vullen om de inschrijving te kunnen verwerken, het deelname-attest op te sturen naar je privéadres en om na te gaan of je werkgever recht heeft op de opleidingspremie.
   • Wanneer je je inschrijft voor een of meerdere ALIA-nieuwsbrieven, verzamelen we jouw naam, voornaam, taal, adres, aanspreektitel, geboortedatum en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen verzenden (via e-mail of via de post).

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als je ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databanken met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;
 • Jou te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • (Verplichte) rapporterings- en beleidsondersteunende doeleinden (globale, anonieme statistieken).

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

 • Wanneer je bedrijfsleider jou of jij jezelf inschrijft voor een opleiding bewaren wij je gegevens voor dezelfde duur als de looptijd van de cao OpleidingsCV/sectorale opleidingsbank.
 • Wanneer je geabonneerd bent op ALIA-nieuwsbrieven, bewaren wij deze keuze tot je je uitschrijft.
 • Wanneer je jouw interessegebieden selecteert, bewaren wij deze keuze tot je je uitschrijft.
 • Wanneer je werkgever een premie aanvraagt voor een opleiding die je gevolgd hebt, bewaren wij je persoonsgegevens voor dezelfde duur als de looptijd van de cao OpleidingsCV/sectorale opleidingsdatabank.

Artikel 5 –  Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heb je de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens op te vragen alsook van welke persoonsgegevens wij gebruik maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je bent je ervan bewust dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of kadert in een wetgeving. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van Volta die essentieel zijn voor de dienstverlening. ALIA Security ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. ALIA Security legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. Zo zal deze verwerker jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid of Volta de samenwerking met de verwerker stopzet.

Artikel 7 – Toegang door derden

Ten einde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze privacy disclaimer.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. ALIA Security voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van jouw rechten wordt gegarandeerd. Voor accounts is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. Je moet je gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Volta draagt zelf geen persoonsgegevens over buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een verwerker persoonsgegevens zou overdragen buiten de Europese Economische Ruimte dan zal Volta in die gevallen de IT-beveiliging vergroten en contractueel een verhoogd beveiligingsniveau eisen van zijn verwerker.

Artikel 10 – Wijzigingen aan de privacy disclaimer

ALIA Security behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien je vragen hebt omtrent de privacy disclaimer, gelieve ALIA Security te contacteren:

Per e-mail: info@aliasecurity.be
Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Daarnaast heb je steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen in het geval dat je je in je rechten geschonden acht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Per fax: +32 (0)2 274 48 35
Per e-mail: commission@privacycommission.be
Per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die je op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, ga je automatisch akkoord met deze disclaimer. 

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door ALIA Security met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. ALIA Security kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

ALIA Security is gerechtigd om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen. 

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu