Wie is ALIA Security?

ALIA Security is de Belgische beroepsvereniging van de elektronische beveiliging. ALIA Security vertegenwoordigt de vergunde installateurs, de fabrikanten en de distributeurs inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking. De leden van één van de installateursverenigingen ELOYA, FEE, NELECTRA of TECHLINK,  zijn automatisch lid van ALIA Security. ALIA Security telt zowat 500 leden, die in aantal twee derde van de erkende beveiligingsondernemingen vormen, en vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale omzet op de markt.

Onze opdracht

ALIA Security stelt zich de volgende opdracht:

 • Regelmatige kennisoverdracht naar haar leden rond nieuwe technologieën, wetgeving en normering, … door middel van informatie-uitwisselingen en trainingen;
 • Het sensibiliseren naar en het promoten van een preventiebeleid inzake diefstal en brand;
 • Gesprekspartner naar de overheid inzake regelgeving voor betrouwbare en kwaliteitsvolle beveiligingsoplossingen. Onder meer betreffende:
  • erkenning van beveiligingsondernemingen,
  • opleiding van personeel,
  • technische eisen voor alarmsystemen,
  • verificatie ter voorkoming van valse alarmen,
  • vrije keuze van gebruikers in beveiligingsoplossingen.
 • Samen met haar partners, zorgen voor kwaliteitsbewaking en het ondersteunen van INCERT-certificatie en het ondersteunen van BOSEC-certificatie.
 • Informatie, documentatie en advies bieden aan technopreventieve adviseurs van de lokale overheden;
 • Belangenverdediging inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking;
 • Overleg met verwante sectoren en met vertegenwoordigers van professionele gebruikers om tot geïntegreerde beveiligingsoplossingen te komen die voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker.

Op Europees vlak is ALIA Security via de Europese federatie Euralarm actief op het vlak van: 

 • Het ontwikkelen van Europese normen voor producten en diensten (CEN/CENELEC);
 • Het ontwikkelen en toepassen van Europese richtlijnen in het belang van de sector;
 • Overleg en uitwisseling van informatie en best practices met Europese zusterverenigingen.
Vind een erkende installateur

Het ontstaan van ALIA Security

ALIA Security werd in 2006 opgericht als koepelstructuur, vanuit de jarenlange intense samenwerking van AIA, ELOYA, NELECTRA en TECHLINK inzake certificatie en inzake het recht op het aanbieden in onderaanneming van diensten van alarmcentrales en bewakingsondernemingen.

Tegelijk met de oprichting van ALIA Security werd de AIA ontbonden en sloten de leden-installateurs daarvan aan bij één van de installateursverenigingen, terwijl de fabrikanten-invoerders-verdelers de vzw AFIDIS oprichtten.

Zo werd ALIA Security gesticht door ELOYA, NELECTRA en TECHLINK als verenigingen van installateurs en door AFIDIS als de vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van elektronische beveiliging. AFIDIS heeft eind 2016 beslist om aan te sluiten bij FEE, onder haar afdeling FEE Security.

Onze werking

De langetermijnvisie en doelstellingen worden uitgestippeld door het bestuursorgaan van de vzw en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De dagelijkse leiding is een bevoegdheid van de voorzitter, die daarbij wordt geholpen door de algmeen secretaris. Daarnaast zijn er een aantal ad hoc werkgroepen actief rond bepaalde deeldomeinen (inbraak, toegangscontrole, brand, technologie, ...).

Deze gespecialiseerde werkgroepen bestaan uit mensen uit het veld. Op die manier houdt ALIA Security de vinger aan de pols, komt ze tot gedragen standpunten én kan ze met kennis van zaken meepraten over actuele security en safety topics.

 

Inbraak

In België zijn er zo'n 140 woninginbraken per dag. Naast een aanzienlijke materiële kost, zorgt dit ook voor heel  wat psychisch en emotioneel leed. Naast woningen zijn er ook winkels, bedrijven en kritische infrastructuur die moeten beschermd worden tegen ongenode gasten. Een juiste plaatsing van bewegingsmelders, openingsmelders, raam/deur-contacten, glasbreukmelders, sirenes, bediening, integratie met camera, ... vergt niet alleen heel wat technische kennis, maar ook een goed zicht op de modus operandi van criminelen. De leden van Alia Security kunnen deze kwaliteit garanderen. Daarnaast volgt Alia Security nieuwe evoluties (cybersecurity, AI, ...) op de voet en werkt ze actief mee aan verschillende normencommissies en nieuwe regelgeving.

Toegangscontrole

Via toegangscontrole kan de  toegang tot een winkel,  bedrijfssite, school,  terrein, ... op een gecontroleerde manier verlopen. Op deze manier verhoog je de veiligheid van mensen en goederen, kun je toegangsrechten verlenen tot bepaalde afgesloten ruimtes of sites en vermijd je ingewikkelde sleutelplannen. De toegang kan geregeld worden via een badge, code, vingerafdruk, irisscan, gezichts- of handpalmherkenning. Bovendien kan het systeem geïntegreerd worden met andere systemen voor bv. tijdregistratie. Voor een sluitend systeem dat ook cybercriminelen buiten houdt, raadpleeg je best een vakman.

Brandbeveiliging

Jaarlijks zijn er in België 20.000 woningbranden. Naast materiële schade, zorgt brand in ons land met jaarlijks meer dan 50 doden, ook voor heel wat menselijk leed. Rookmelders zijn sowieso verplicht. Ze helpen je waarschuwen om tijdig de woning te verlaten. Beter nog is een geïntegreerd branddetectiesysteem, waarbij rookmelding kan gecombineerd worden met CO-detectie, brand- en evacuatiealarm, camera, enz. ALIA Security volgt mee de wet- en regelgeving rond brandbeveiliging op en zetelt samen met haar andere partners in de normencommissies op Belgisch en Europees vlak.

Activiteiten

Ben je mee met de actuele ontwikkelingen in de veiligheidssector? Ontdek onze opleidingen, workshops of lezingen!

Bekijk alle activiteiten